Politika kvality

Politika kvality spoločnosti ESCO SERVIS, s.r.o. vyjadruje záväzok vedenia spoločnosti ku kvalite poskytovaných služieb, k plneniu požiadaviek zákazníka, požiadaviek právnych a iných relevantných predpisov zainteresovaných strán a k plneniu cieľov.

 

Zameraná hlavne na tieto činnosti:

 • Montáž, opravy, údržba, servis, odborné prehliadky
 • Nákladná doprava
 • Inžinierska a stavebná činnosť
 • Výroba, rozvod a predaj tepelnej energie

 

 

Základným princípom tejto koncepcie kvality spoločnosti ESCO SERVIS, s.r.o. je:

 • trvalé zlepšovanie efektívnosti a výkonnosti procesov a vykonávaných činností
 • poskytovanie služieb vysokej kvality v súlade s platnými národnými, medzinárodnými legislatívnymi predpismi a odbornými normami súvisiacimi s výkonom našej činnosti a požiadavkami EN ISO 9001:2016
 • orientácia na zákazníka a rešpektovanie pravidiel etiky pri poskytovaní služieb
 • pestovanie vzťahu a osobnej zainteresovanosti zamestnancov ku kvalite a k dodržiavaniu etických princípov a lojality k spoločnosti
 • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a osobný rozvoj zamestnancov, aby boli stanovené ciele plne pochopené a plnené
 • stimulovanie spokojnosti a výkonu zamestnancov kvalitným pracovným prostredím a skvalitnením systému motivácie zamestnancov
 • organizačné, personálna, materiálne a informačné zabezpečenie zdrojov pre systémové a cieľavedomé plnenie daných úloh
 • neustále zabezpečovanie efektívnej internej komunikácie a tímovej práce pri uplatňovaní a zdokonaľovaní systému manažérstva kvality
 • sledovanie a udržiavanie spätnej väzby medzi spoločnosťou, zákazníkmi a zainteresovanými stranami
 • trvalé zlepšenie odbornej, technickej a informačnej úrovne vo všetkých oblastiach svojej činnosti pri trvalom zohľadňovaní požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia

v Prešove, 19.05.2021

Ing. Natália Banduričová
konateľka spoločnosti

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.